• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Popis a typy kurzov

Švédčina patrí medzi severogermánske jazyky. Hovorí ňou viac ako 9 miliónov ľudí. Týmto jazykom sa hovorí vo Švédsku a na Ålandoch, a je druhým úradným jazykom vo Fínsku. Okrem toho je švédčina jedným z úradných jazykov Európskej únie. Je vzájomne zrozumiteľná predovšetkým s nórčinou a tiež s dánčinou.

Švédčina má krátke a dlhé samohlásky a spoluhlásky, tzv. slabikovú rovnováhu, dynamický a melodický prízvuk. Skloňovanie je analytické, podstatné mená sú bez pádových koncoviek, výnimkou je genitív. Má 2 rody, neurčitý člen a určitý príponový člen. Sloveso má jednotnú slovesnú koncovku. Otázka sa tvorí zmenou slovosledu.

Slovná zásoba je ovplyvnená najmä nemčinou, angličtinou a v malej miere francúzštinou. Švédčina sa píše latinkou, pravopis je čiastočne historický.