• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Špeciálna štátna jazyková skúška – Nemecký jazyk – odbor tlmočníctvo

Špeciálnou jazykovou skúškou v tlmočníckom odboresa overuje schopnosť kandidáta tlmočiť náročnejšie i mierne špecializované texty z nemeckého jazyka do slovenského a zo slovenského do nemeckého, najprv konzekutívne a potom simultánne. Nevyhnutnou podmienkou na zloženie tejto špecifickej štátnej jazykovej sú talentové predpoklady, veľmi dobrá znalosť nemeckého jazyka ako aj kultúrnosť vyjadrovania sa v jazyku slovenskom, výborná pamäť a schopnosť rýchlo a pohotovo reagovať.  Špeciálna štátna jazyková skúška v tlmočníckom odbore pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidáta, ktorý pri písomnej skúške nevyhovej, nemožno pripustiť k ústnej.

Písomná časť pozostáva:

 • z náčuvu nemeckého textu v celkovom rozsahu asi 2 x 4 minúty a napísania jeho stručného obsahu v slovenskom jazyku
 • napísať v nemeckom jazyku v rozsahu 2 strán záznam vypočutého textu v slovenskom jazyku v rozsahu 2 x 4 minúty

Na vypracovanie písomnej časti skúšky môže uchádzač používať slovníky nemeckého a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky. Písomná časť trvá 3 hodiny.

Ústna časť skúšky pozostáva:

 • z konzekutívneho tlmočenia textu z nemeckého jazyka do slovenského a zo slovenského jazyka do nemeckého v rozsahu 2 x 4 minúty
 • zo simultánneho tlmočenia textov z preberaných tematík z nemeckého jazyka do slovenského a z jazyka slovenského do nemeckého v rozsahu 2 x 4 minúty
 • z teórie a princípov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia

Ústna časť skúšky trvá maximálne 20 minút.

Otázky:

 1. Ekologická tematika
  Medicínska tematika
  Súčasný stav teórie tlmočenia. Tlmočnícke školy
 2. Politologická tematika
  Masovokomunikačné prostriedky
  Charakteristika konzekutívneho tlmočenia /KT/ – druhy KT
 3. Obchodná tematika
  Finančnícka tematika
  Charakteristika simultánneho tlmočenia /ST/ – druhy ST
 4. Umenovedná tematika
  Problém drog
  Notácia a symboly pri konzekutívnom tlmočení
 5. Školská tematika
  Súdnictvo
  Tlmočnícka kompresia – typy tlmočníckej kompresie
 6. Sociologická tematika
  Vojenská tematika
  Pravdepodobnostná prognóza pri simultánnom tlmočení
 7. Dejepisná tematika
  Sprievodcovský text
  Transformácie v procese simultánneho tlmočenia
 8. Veda a výskum
  Náboženská tematika
  Ľudský a profesionálny profil tlmočníka
 9. Postavenie ženy v spoločnosti
  Prisťahovalci v Európe
  Dejiny tlmočníctva
 10. Rasizmus
  Tematika ľudských práv
  Rozdiel medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením a prekladaním

Odporúčaná literatúra:

 • M. Snell-Hornby, H.G. Hönig/P. Kußmaul, P.A. Schmitt: Handbuch Translation, Stauffenburg Verlag Tübingen 1998
 • T. Nováková: Tlmočenie. Teória – prax – výučba, UK Bratislava 1993
 • T. Nováková: Simultánne a konzekutívne tlmočenie, UK Bratislava
 • A. Keníž: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia, UK Bratislava 1980
 • M. Keprtová: Německo-český tematický slovník pro konverzaci, tlumočení a překlad, Nakladatelství Olomouc 1996
 • G. Wahrig: Deutsches Wörterbuch , Bertelsmann Lexikon Verlag 2001