• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Špeciálna štátna jazyková skúška – Nemecký jazyk – odbor prekladateľský

Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou na prekladateľský odbor sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z nemeckého jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka. Na špeciálnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť iba kandidáti, ktorí absolvovali všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka.

Nevyhnutnou podmienkou na zloženie špeciálnej štátnej jazykovej skúšky sú talentové predpoklady, dokonalá znalosť slovenského jazyka a schopnosť tvárne narábať s lexikálnymi a štylistickými jazykovými prostriedkami.

Špeciálna štátna jazyková skúška na prekladateľský odbor pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidáta, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemožno pripustiť na ústnu skúšku.

Písomná časť pozostáva:

 1. z prekladu náročnejšieho súvislého nemeckého textu beletristického charakteru v rozsahu minimálne 300 slov do slovenského jazyka
 2. z prekladu náročného slovenského textu všeobecného charakteru v rozsahu minimálne 300 slov do nemeckého jazyka
 3. z prekladu nemeckého textu odborného charakteru v rozsahu asi 150 slov do slovenského jazyka

Na vypracovanie písomnej časti skúšky môže uchádzač použiť slovníky nemeckého a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky.

Ústna časť pozostáva:

 1. z teórie a dejín prekladu
 2. z reálií vo vzťahu k vývinu nemeckého jazyka a jeho súčasným podobám v rozličných komunitách
 3. z ústneho voľného prekladu všeobecného textu v rozsahu minimálne 40 slov z nemeckého jazyka do slovenského jazyka spojeného s praktickou aplikáciou poznatkov z teórie prekladu.

Ústna časť skúšky trvá maximálne 30 minút. Na prípravu ústnej skúšky je možné použiť slovníky nemeckého a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky.

Okruh tém, ktoré sú predmetom ústnej skúšky:

1. Teória a dejiny prekladu

 1. Všeobecné poznatky o preklade
 2. Vernosť, voľnosť, adekvátnosť v preklade
 3. Ekvivalencia prekladu a posun v preklade
 4. Význam a znalosť reálií v prekladateľskej práci, preložiteľnosť a nepreložiteľnosť
 5. Preklad umeleckej literatúry
 6. Preklad vedeckej a odbornej literatúry
 7. Znalosť slangových, argotových a dialektových rovín originálu a ich primerané uplatnenie v preklade
 8. Preklad idiomatických zvratov a prísloví, naturalizácia a exotizácia v preklade
 9. Vývin prekladateľských koncepcií v európskej kultúre
 10. Preklad a teória prekladu na Slovensku

2. Jazykové reálie

 1. Nemčina – jazyk indoeurópsky
 2. Germánske kmene a jednotlivé germánske reči
 3. Stará horná nemčina 6.-11.st.
 4. Stredná horná nemčina 11.-14.st.
 5. Raná nová horná nemčina 14.-17.st.
 6. Vznik a vývin nemčiny ako národnej reči- Martin Luther
 7. Nová horná nemčina 17.st.- súčasnosť
 8. Vývin jazyka v dvoch nemeckých štátoch
 9. Hovorová reč a nárečia
 10. Tendencie vo vývine súčasného nemeckého jazyka

3. Voľný preklad s aplikáciou teoretických poznatkov

 1. Participiálne konštrukcie v literárnom a odbornom štýle a ich preklad
 2. Gerundívum
 3. Infinitívne väzby ako konkurenčné formy vedľajších viet
 4. Preklad názvov kníh, nadpisov článkov, štúdií, umeleckých diel a pod.
 5. Prekladanie reklamného textu
 6. Vetný dôraz a slovosled vety
 7. Preklad určitého a neurčitého člena
 8. Trpný rod a konkurenčné formy trpného rodu a ich preklad
 9. Konjunktív a kondicionál a ich preklad
 10. Vyjadrovanie modálnosti, preklad objektívnej a subjektívnej modálnosti

Študijná literatúra:

 • J. Levý: Umění překladu /podľa 1.vydania vyšlo r.1998/
 • A. Popovič: Teória umeleckého prekladu, Tatran, Bratislava 1975
 • A. Popovič: Preklad a výraz, Vyd. SAV, Bratislava 1968
 • A. Popovič: Originál a preklad, Interpretačná terminológia, Tatran, Bratislava l983
 • J. Vilikovský: Preklad ako tvorba, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1984
 • B. Hochel: Preklad ako komunikácia, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1990
 • D. Slobodník: Teória a prax básnického prekladu, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
 • J. Ferenčík: Kontexty prekladu v slovenčine, Slovenský spisovateľ, Bratislava1982
 • B. Hečko: Dobrodružstvo prekladu, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1991
 • Preklad odborného textu /ed.A.Popovič/, SPN, Bratislava 1977
 • Preklad spoločensko-vedných textov /ed.A.Popovič/, Slovenský literárny fond, Bratislava 1978
 • J. Mistrík: Štylistika slovenského jazyka, SPN, Bratislava 1977
 • J. Mistrík: Kapitoly zo štylistiky, Vyd. Obzor, Bratislava 1977
 • J. Mistrík: Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine, Vyd. SAV, Bratislava 1985
 • J. Mistrík: Moderná slovenčina, SPN, Bratislava 1984
 • J. Mlacek: Slovenská frazeológia, SPN, Bratislava 1984
 • J. Oravec, E. Bajzíková: Súčasný slovenský spisovný jazyk – Syntax, SPN, Bratislava 1986
 • F. Kočiš: Zložené súvetie, Vyd. SAV, Bratislava 1973
 • U. Kautz: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München Iudicium 2002
 • M. Snell-Hornby: Handbuch Translation, Stauffenberg Verlag Tübingen 1998

Odporúčaná slovníková literatúra a jazykové príručky:

 • G.Wahrig: Deutsches Wörterbuch
 • DUDEN Deutsches Universalwörterbuch
 • Langenscheidts Großwörterbuch-Deutsch als Fremdsprache
 • M. Juríková, A. Krenčeyová, A. Kupkovič, D. Lišková, S. Múčková, E. Ondrčková, A. Pálová: Slovensko-nemecký slovník, SPN, Bratislava 1997
 • M. Čierna, E. Géze, M. Juríková, E. Menke: Nemecko-slovenský slovník, SPN, Bratislava 1991
 • Helbig – Buscha: Deutsche Grammatik
 • Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA, vyd. SAV, Bratislava 2003
 • Synonymický slovník slovenčiny, VEDA, vyd. SAV, Bratislava 2000
 • Pravidlá slovenského pravopisu, VEDA, vyd. SAV, Bratislava 2000
 • J. Mistrík, O. Škvareninová, K. Hegerová: Praktická príručka slovenčiny, SPN, Bratislava 1997
 • E. Pauliny: Krátka gramatika slovenská, Národné literárne centrum, Bratislava 1997
 • E. Marko: Príručná gramatika nemčiny, SPN, Bratislava 2006
 • M. Čierna, M. Juríková, E. Ondrčková: Slovensko-nemecký frazeologický slovník, SPN, Bratislava 1995
 • E. Ondrčková, D. Hannig: Nemecko-slovenský slovník frazeologizmov, SPN, Bratislava 1988
 • Dreyer – Schmitt: Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch 1996
 • Helbig – Buscha: Übunggrammatik Deutsch, Langenscheidt Verlag Enzyklopädie 1997
 • D. Dusilová, M. Ebel, R. Goedert, V. Kolocová, L. Vachalovská: Nová cvičebnice německé gramatiky, Polyglot
 • M. Keprtová: Německo-český tematický slovník pro konverzaci, tlumočení a překlad, Nakladatelství Olomouc 1996