• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Odborná štátna jazyková skúška – Anglický jazyk

Odbornou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či kandidát vie primerane riešiť vybrané komunikačné situácie pracovného a spoločenského života, kde dosiahnutie cieľa podmieňuje znalosť odborného jazyka. Na odbornú štátnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť kandidáti, ktorí absolvovali základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Odborná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva:

DIKTÁT: examinátor prečíta text diktátu v rozsahu asi 100 slov najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú.

NÁČUV S POROZUMENÍM: Examinátor text dvakrát prehrá alebo prečíta. Potom kandidát ukáže porozumenie textu vypracovaním cvičení k tomuto textu a formou reprodukcie.

ČÍTANIE S POROZUMENÍM: Kandidát dostane k dispozícii odborné texty a preukáže porozumenie textu vypracovaním cvičení k tomuto textu, alebo formou reprodukcie, podľa konkrétnych pokynov.

PREKLAD DO ANGLIČTINY: v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má ukázať schopnosť prekladať odborný text v duchu jazyka na primeranej úrovni odborného aj všeobecného jazyka.

VOĽNÁ TÉMA: ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol stránky kancelárskeho hárku (A4). Pri preklade do angličtiny a pri voľnej téme môže kandidát používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky pozostáva zo štyroch častí:

PRÁCA S TEXTOM: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

KONVERZAČNÁ TÉMA: sylaby konverzačných tém sú uvedené nižšie.

OTÁZKA Z REÁLIÍ: Kandidát sa vyjadruje k aktuálnym otázkam domáceho a zahraničného vývoja, medzinárodnej spolupráce, integračných procesov – v miere, v akej o tom informuje tlač a médiá.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: Kandidát rieši konkrétny problém praxe, v ktorom dosiahnutie cieľa podmieňuje správne použitie odborného jazyka.

Okruh tém, ktoré sú predmetom odbornej ŠJS, anglický jazyk

 1. MARKETING e. g. marketing mix, four P´s [product, price, place, promotion], marketing and production departments, segmentation, diversification, franchise, public relations, copyright, etc.
 2. ADVERTISING e. g. informative, subliminal, publicity, sponsoring, untrue statements, etc.
 3. TRANSPORT AND DISTRIBUTION e. g. economic interdependance, chain of distributors, wholesale – retail, variety of carriers, ordering and supplying goods, security, etc.
 4. COMPANY STRUCTURES e. g. organization charts, responsibilities, company profiles, social implications, management´s plans and decisions, communication, paperless office, etc.
 5. PERSONNEL MANAGEMENT e. g. employment policy, law protection, Industrial Tribunal, performance appraisal, recruitment, promotion, job applying, professional life, etc.
 6. FINANCE AND ACCOUNTING E.g. financial records, insolvency, supply of working capital, cash flow, credit control, taxes, factoring, etc.
 7. THE STOCK EXCHANGE e. g, stocks, shares, equities, securities, rights issues, take-overs, asset – stripping, brokers, risk, premium, inflation and growth equities, quotation, bidding, voting, etc.
 8. MONEY AND BANKING e. g. liquidity and profitability, balance of payments, assets and liabilities, banks and building societies, loans, credits, interests, The Bank of England, forgery, indorsement, mortgage, etc.
 9. INSURANCE e. g. life assurance,, life expectancy, actuary, premium, insurance, annuity, policy, cover-note, indemnity, Loyd´s of London, Employers´ Liability policies, utmost good faith, etc.
 10. EXPORTING e. g. export/import, goods in transport, international market and home market, foreign payments, devaluation, bankers and exporters, currency fluctuation, customs, tariffs, quotas, subsidiaries, competition, dumping, etc.
 11. GOVERNMENT AND BUSINESS e. g. the government more active/less active, encouraging economic growth, economic activities controlled by the state, Welfare State, regional development, government revenue/expenditure, budget, taxes, subsidy, legislation, etc.
 12. BUSINESS AND ENVIRONMENT e. g. aspects, consequences, etc.

Študijná literatúra základná:

 • Leo Jones, Richard Alexander, New International Business English, CUP ´97
 • Joseph Chilver, English for Business, DP Publications Ltd, ´92
 • Vicki Holett, Business Objectives, OUP ´97
 • Vicki Holett, Business Opportunities, OUP ´97

Iná dostupná:

 • Ken Rassler, David Palmer, Business Assignements, OUP ´92
 • Alfred York, Managing for Success a Human Approach, Cassell ´95
 • Michael R.Sneyd, International Banking and Finance, PHI ´92
 • Maggie-Jo St John, Advertising and the Promotion Industry, PHI´94
 • Maggie-Jo St John, Marketing, PHI ´92
 • Francis Radice, English for Banking, McMilllan Publishers ´92
 • Steve Flinders, Key Terms in Personnel, York Associate Publications ´95
 • Jeremy Comfort and Nick Brieges, Business English – Meetings, Instant Agendas, PB ´98 Agendas, PB ´98
 • C. Vaughan James, Business Studies, Phoenix ELT ´95
 • A. Ashley, A Handbook of Commercial Correspondence, OUP ´ 92
 • Peter Hall, Longman Business Usage, Longman ´95
 • Lynn Brennan, David Block, The Complete Book of Business Etiquette, Piatkus ´93
 • Nick Brieger and Jeremy Comfort, Language Reference For Business English, PHI ´91