• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Základný odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Gramatické javy

Podstatné mená:

 • aspekt spočítateľnosti | nespočítateľnosti, členy
 • zložené podstatné mená

Prídavné mená:

 • vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia
 • porovnávanie stupňovanie

Príslovky:

 • vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia
 • porovnávanie, stupňovanie

Slovesá:

 • časovanie /čas prítomný jednoduchý | priebehový, čas minulý jednoduchý, čas predprítomný jednoduchý priebehový, čas budúci, spôsoby vyjadrenia
 • modalita
 • kondicionalita, l., 2. typ
 • ustálené spojenia
 • frazálne slovesá
 • rod činný a trpný
 • nepravidelné slovesá

Predložky: ustálené väzby
Slovosled: forma otázky
Tento rozsah sa aktuálne rozširuje pri práci s doplňujúcim materiálom – predovšetkým o problematiku, ktorá je predmetom štúdia v strednom kurze všeobecnej angličtiny.

Lexikálne javy

Slovná zásoba:
v rozsahu predpísanom pre základný kurz vo vybraných tematických okruhoch – práca a kariéra, pracovisko, prezentácia firmy t.j. história-výsledky-perspektívy, spoločenské kontakty mimo obchodných rokovaní, výroba a výrobok, organizovanie stretnutí, služobné cesty, terminológia štatistiky, negociácie, medzinárodné kontakty a rozdielnosť kultúr, rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou

Slovné druhy:
číslovky, úzus v dátumoch, v mierach a váhach, pri meraní času, pri peňažných transakciách

Morfológia:
prípony podstatných mien, prídavných mien, prísloviek, slovies

Fonológia:

 • hláskovanie
 • samohláska, krátka | dlhá
 • spoluhláska, znelá | neznelá
 • prízvuk, intonácia

Funkcia jazyka

Formálnosť a neformálnosť prejavu:

 • v osobnom kontakte
 • písomnom kontakte
 • medzi dvoma účastníkmi komunikačnej situácie
 • medzi viacerými účastníkmi komunikačnej situácie
 • v pracovnom prostredí
 • mimo pracovného prostredia

Štýly manažmentu:

 • obligatórne, povolené | nepovolené pri prvom a ďalšom stretnutí, gradácia zdvorilostného z pohľadu subordinácie, spoločenský rozmer obchodných rokovaní
 • získavanie a odovzdávanie informácií, vysvetľovanie postupov, ponuky, návrhy, vyjadrenie názoru, výmena názorov, rozhodovanie, riešenie problémov, sťažnosť, formulovanie hodnotení, plánov

Interkulturálny aspekt:
prezentácia angličtiny ako medzinárodného jazyka pre ekonomický odbor