• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. Stredný odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú na materiáli v anglickom jazyku.

Gramatické javy

Podstatné mená: aspekt spočítateľnosti a nespočítateľnosti

Prídavné mená: vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia – porovnávanie, stupňovanie

Príslovky:

 • vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia
 • porovnávanie

Slovesá:

 • stratifikácia časov
 • modalita
 • rod činný/trpný
 • aspekt jednoduchého/priebehového tvaru
 • kondicionalita
 • infinitívne/gerundívne väzby
 • frazálne slovesá

Predložky: ustálené spojenia

Číslovky: základné, radové, zlomky

Slovosled: forma otázky priamej/ nepriamej

Súvetie: problematika vzťažných viet

Lexikálne javy

Slovná zásoba:

 • v rozsahu predpísanom pre stredný kurz vo vybraných tematických okruhoch (personalistika, organizovanie stretnutí a zasadnutí, prezentácia firmy – história-výsledky-perspektívy, terminológia štatistiky, výrobné procesy a produkty, medzinárodné kontakty a rozdielnosť kultúr, environmentalistika, etika v podnikaní)
 • rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou
 • parafráza

Slovné druhy:

 • zhoda formy (podstatné meno/sloveso, prídavné meno/príslovka ap.)
 • skladanie slov
 • číslovky (úzus v dátumoch, v mierach a váhach, pri meraní času, peňazí, v športovom žargóne)

Morfológia: predpony, prípony typické pre tvorenie podstatných mien, prídavných mien, prísloviek, slovies v odbornom jazyku

Fonológia:

 • hláskovanie
 • samohláska (krátka, dlhá)
 • spoluhláska (znelá/neznelá)
 • spájanie zvukov, asimilácia
 • prízvuk, intonácia, pauza

Funkcia jazyka

Formálnosť a neformálnosť prejavu:

 • v osobnom kontakte
 • v písomnom kontakte
 • medzi dvoma účastníkmi komunikačnej situácie
 • medzi viacerými účastníkmi komunikačnej situácie
 • v pracovnom prostredí
 • mimo pracovného prostredia

Štýly manažmentu:

 • obligatórne, povolené/nepovolené pri prvom a ďalšom stretnutí, gradácia zdvorilostného z pohľadu subordinácie, spoločenský rozmer obchodných rokovaní
 • motivácia, vyjadrenie názoru, probability, podpory, záujmu, ponuky, vďaky, ústretovosti, nesúhlasu, kritiky, sťažnosti

Interkulturálny aspekt: používanie angličtiny ako medzinárodného jazyka pre ekonomický odbor (používanie angličtiny ako nástroja komunikácie s reprezentantmi krajín, v ktorých je angličtina materinským jazykom/ s reprezentantmi krajín s iným materinským jazykom)