• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre nemecký prípravný kurz na všeobecnú ŠJS

Gramatické javy

Zvládnutie jazykových zručností písomnej a ústnej komunikácie na požadovanej úrovni pre tento druh skúšky -pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJŠ). Požadovaný stupeň osvojenia si nemeckého jazyka na pokročilej jazykovej úrovni v rozsahu určenom vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z. o ŠJS a skúšobným poriadkom pre ŠJS.

Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov nemeckého jazyka, pravopisu a výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností. V zmysle uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na pokročilej jazykovej úrovni zahrňujú:

 • reprodukciu / diktát
 • čítanie s porozumením, práca s autentickým textom
 • preklad zo slovenského do nemeckého jazyka (preukázanie schopností prekladať v duchu nemeckého jazyka)
 • písomné vypracovanie zadanej témy

Lexikálne javy

Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam, schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy:

 • Dom a byt, život v meste a na vidieku (pre a proti)
 • Charakterové vlastnosti – opis blízkeho človeka
 • Móda, oblečenie
 • Povolanie, cesta k povolaniu, moja práca
 • Cestovanie a doprava, druhy dopravy
 • Stravovanie, nemecká a slovenská kuchyňa
 • Turistické pozoruhodnosti Slovenska
 • Služby, obchody, požičovne
 • Ubytovanie -možnosti ubytovania
 • Podnebie a počasie, zem, príroda, ochrana životného prostredia
 • Trávenie voľného času, môj koníček
 • Telesná výchova a šport
 • Dovolenka a prázdniny
 • Životná úroveň a kvalita života -vlastné náhľady

Faktografia

Preukázanie vedomostí z histórie a súčasných reálií Nemecka a Rakúska v zmysle uvedených syláb predpísaných pre všeobecnú ŠJS:

 • prehľad histórie
 • geografia
 • obyvateľstvo nemecky hovoriacich krajín, sociálna štruktúra
 • hospodárstvo
 • štát a vláda
 • nemecká reč, jej vývoj a súčasný stav
 • kultúrny život
 • národné zvláštnosti, zvyky a obyčaje
 • sociálna starostlivosť
 • hlavné mestá: Berlín, Viedeň
 • vedecko-technický pokrok, objavy a vynálezy
 • školstvo
 • masovokomunikačné prostriedky – tlač, rozhlas, televízia

Preukázanie vedomostí z literatúry (beletrie) Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, zameraných na autorov a ich diela prečítané v origináli.