• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

4. Prípravný kurz na odbornú štátnu jazykovú skúšku odbor ekonomický, z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú na materiáli v anglickom jazyku.

Gramatické javy

Výučba sa sústreďuje na rozvíjanie, resp. posilňovanie jazykových zručností na úrovni pokročilosti, s cieľom dosiahnuť úroveň zodpovedajúcu požiadavkám štátnej jazykovej skúšky (viď projekt).

Lexikálne javy

Výučba sa sústreďuje na špecifické javy a faktografiu spojenú s riešením komunikačných situácií v odbornom jazyku (viď sylaby).

Funkcia jazyka

Výučba sa sústreďuje na špecifické a problémové javy spojené s riešením komunikačných situácií v odbornom jazyku a v interkulturálnom prostredí (viď projekt a sylaby).