• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

3. Vyšší odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú na materiáli v anglickom jazyku.

Gramatické javy

Podstatné mená: aspekt spočítateľnosti/nespočítateľnosti, členy

Slovesá:

 • stratifikácia časov
 • modalita
 • rod činný/trpný
 • aspekt jednoduchého/priebehového tvaru
 • časová súslednosť
 • infinitívne/gerundívne väzby
 • kondicionalita
 • frazálne slovesá

Príslovky: pozícia vo vete
Predložky: ustálené spojenia
Číslovky: základné, radové, zlomky
Súvetie: typy vedľajších viet
Slovosled: forma otázky priamej/nepriamej
Interpunkcia

Lexikálne javy

Slovná zásoba

 • v rozsahu predpísanom pre vyšší kurz vo vybraných tematických okruhoch: personalistika, práca a kariéra, pracovisko (moderná koncepcia štruktúry a vzťahov), domáci a medzinárodný obchod (predaj/nákup, objednávanie a dodávanie tovaru), peniaze (peňažný tok, spôsoby platby, fakturácia), rokovanie so zákazníkom (vybavovanie objednávok, popredajný servis), služobné cesty a zahraničné návštevy, marketing, organizovanie stretnutí, výroba a výrobné procesy, negociačné postupy
 • parafráza
 • rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou

Slovné druhy:

 • zhoda tvaru (podstatné meno/sloveso, prídavné meno/príslovka atď.)
 • skladanie slov
 • číslovky (úzus v dátumoch, v mierach a váhach, pri meraní času, pri peňažných transakciách) a výrazy číslovky zastupujúce

Morfológia: predpony, prípony typické pre tvorenie podstatných mien, prídavných mien, prísloviek, slovies v odbornom jazyku

Fonológia:

 • hláskovanie
 • prízvuk, intonácia, pauza

Funkcia jazyka

Formálnosť a neformálnosť prejavu:

 • v osobnom kontakte
 • v písanom texte
 • medzi dvoma účastníkmi komunikačnej situácie
 • medzi viacerými účastníkmi komunikačnej situácie
 • v pracovnom prostredí
 • mimo pracovného prostredia

Štýly manažmentu:

 • verbálne a neverbálne prostriedky pri budovaní vzájomných vzťahov v prvom a ďalšom kontakte
 • cieľavedomé vytváranie dojmu (osobný imidž, imidž firmy, “štýl domu”)
 • umenie klásť otázku a poskytovať odpoveď
 • vyhýbanie sa omylom a chybám, naprávanie chýb a omylov, vyhýbanie sa konfliktom, riešenie konfliktných situácií
 • sťažnosti a ospravedlňovanie sa
 • vypĺňanie spoločenského priestoru medzi obchodnými rokovaniami v- získavanie pozornosti a priazne zákazníka
 • stratégie a taktiky negociácií

Interkulturálny aspekt:

 • používanie angličtiny ako medzinárodného jazyka pre ekonomický odbor, ako nástroj komunikácie s reprezentantmi krajín, v ktorých je angličtina materinským jazykom/s reprezentantmi krajín s iným materinským jazykom
 • štúdium miestnych podmienok z pohľadu miestneho reprezentanta a zahraničného zástupcu
 • poznávanie cudzích kultúr ako podmienka kvality komunikácie v cudzom jazyku