• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

3. Rámcové osnovy pre prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku, odbor tlmočnícky – nemecký jazyk

Teória tlmočenia a praktické zručnosti sa nadobúdajú súčasne na materiáloch v nemeckom a slovenskom jazyku. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku s výnimkou výkladu nemeckých jazykových relácií, ktorý sa uskutočňuje v nemeckom jazyku.

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • konzekutívne a simultánne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do nemčiny z aspektu obsahovej, jazykovej a formálnej správnosti
  a/ tlmočenie jednotlivých odborných textov
  b/ tlmočenie konferencie
  c/ tlmočenie hraného filmu, muzikálu a dokumentárneho filmu
 • jazyk ako súčasť národnej kultúry a jeho funkcie pri výmene kultúrnych hodnôt a vedecko – technických poznatkov
 • jazyk ako významný prostriedok informačnej spoločnosti a úlohy tlmočenia v medzinárodnom integračnom procese
 • teória tlmočenia a jej vzťah k tlmočníckej praxi
 • dejiny a vývin tlmočenia

Zvládnutie gramatických javov

 • konverzia slovných druhov
 • určitý a neurčitý člen v nemčine a jeho preklad do slovenčiny
 • gramatické číslo pri nehmotných a látkových podstatných menách
 • používanie zámien
 • prídavné meno vo funkcii prívlastku a príslovkového určenia
 • činný a trpný rod
 • podmienkové vetné konštrukcie a ich preklad do slovenčiny
 • modálne vetné konštrukcie
 • preklad nemeckých participiálnych a infinitívnych väzieb

Zvládnutie syntaktických javov

 • špecifiká ustáleného slovosledu v nemčine a voľnejšieho slovosledu v slovenčine
 • aktuálne vetné členenie, téma a réma
 • emfatická funkcia slovosledu
 • tlmočenie typických nemeckých konštrukcií

Zvládnutie lexikálnych javov

 • výber slova ako základnej stavebnej jednotky vety
 • tlmočenie ustálených slovných spojení a idiómov
 • tlmočenie historických, geografických, spoločenských a kultúrnych reálií

Technológia tlmočenia

 • pamäťové cvičenia
 • tlmočnícka notácia
 • tlmočnícke kompresia
 • pravdepodobnostná prognóza