• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

3. Prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku – odbor tlmočníctvo anglického jazyka

Teória tlmočenia a praktické zručnosti sa získavajú súčasne na materiáloch v anglickom a slovenskom jazyku. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. Anglické jazykové relácie sa vysvetľujú v anglickom jazyku.

Funkcie jazyka

 • konzekutívne a simultánne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny z aspektu jazykovej a vecnej správnosti
  tlmočenie jednotlivých odborných textov
  tlmočenie konferencie / záznam z konferencie /
  tlmočenie hraného filmu, muzikálu a dokumentárneho filmu
 • jazyk ako súčasť kultúry národa a jeho úlohy pri výmene informácií
 • jazyk ako významný prostriedok informačnej spoločnosti a úlohy tlmočenia v medzinárodnom integračnom procese
 • teória tlmočenia a jej vzťah k tlmočníckej praxi
 • dejiny a vývoj tlmočníctva a tlmočenia

Gramatika

 • konverzia slovných druhov
 • určitý a neurčitý člen v angličtine a jeho pretlmočenie do slovenčiny
 • gramatické číslo pri nehmotných a látkových substantívach
 • používanie zámien
 • prídavné meno vo funkcii prívlastku a príslovkového určenia
 • špecifiká anglických slovesných časov a ich vyjadrenie slovesnými vidmi
 • činný a trpný rod
 • anglické modálne slovesá a ich substitúcia časticami
 • pretlmočenie anglických neosobných tvarov slovesa / gerundium, infinitív, particípium /

Syntax

 • špecifiká fixného slovosledu v angličtine a slovosledu v slovenčine
 • aktuálne vetné členenie, téma a réma
 • emfatická funkcia slovosledu
 • preklad typických anglických konštrukcií

Lexika

 • špecifiká mutácií anglického jazyka
  – americká angličtina
  – kanadská angličtina
  – austrálska angličtina
  – juhoafrická angličtina
 • tlmočnícka tradícia na slovensku

Technológia tlmočenia

 • pamäťové cvičenia
 • skracovanie textu / konzekutíva /
 • robenie poznámok /konzekutíva /
 • riešenie terminologických problémov
 • divinácia / pri simultánnom tlmočení /