• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník základného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné meno
Dativ a Genitiv

Sloveso
sloveso + doplnok miesta /kde,kam?/
sloveso + dativ
modálne slovesá
jednoduchý minulý čas, nepravidelné slovesá
predminulý čas
postavenie slovies v hlavnej vete
postavenie slovies vo vedľajšej vete

Predložky
s 3. a 4. pádom na otázku kde? kam?
len so 4. pádom, len s 3. pádom

Zámená
osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, skloňovanie

Syntax
vedľajšie vety s dass, časové vety, príčinné vety, podmienkové vety, účelové vety, prípustkové vety

Zvládnutie lexikálnych javov týkajúcich sa orientácie v:

  • teréne, v obchodnom dome, popis bytu – nábytok, kde sú predmety v domácnosti, kam patria predmety
  • doručovanie pošty, na colnici, v kine, pod vianočným stromčekom
  • nesprávne parkovanie, po návšteve reštaurácie, pred domom nezvestných susedov
  • životopis, rozprávka, nákup, inzeráty, bývanie, reklamácie v obchode, dopravná nehoda

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Vyjadriť vôľu, želanie, výzvu, pýtať sa na cestu,poprosiť o radu, dávať inštrukcie, prosiť o informáciu, pomoc, vyjadriť domnienku, pochybnosť, presvedčenie, radosť, zisťovať informácie, vyjadriť prekvapenie, oponovať, ospravedlniť sa, pochybovať.
Hodnotenie odevov, obrazov, úžitkových predmetov.
Vyjadriť mienku, popisovať ľudí – ich vlastnosti, povahu, na základe inzercie získavať informácie o byte a všetko s tým súvisiace, vysvetliť súvislosti, nedorozumenia, vybaviť reklamáciu.