• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník základného kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

 • formovanie otázok pomocou opytovacích zámien: what, who, where, when, which, why, how
 • príslovky: tvorba prísloviek (prípona -ly ), poloha prísloviek vo vete
 • prídavné mená: druhý a tretí stupeň prídavných mien
 • gramatické časy:
  • prítomný čas jednoduchý
  • prítomný čas priebehový
  • minulý čas jednoduchý
  • minulý čas priebehový
  • predprítomný čas (s ever, never, yet, just )
 • slovesné vzory:
  • skupina slovies, po ktorých nasleduje sloveso v ing-ovom tvare
  • skupina slovies, po ktorých nasleduje sloveso v to-infinitíve (want/hope/would like to do/like/enjoy/love doing/going to/will )
 • rozlišovanie a používanie slovies:
  • say/tell
  • have/have got
  • gone/been
 • vyjadrenie kvantity: some, any, much, many, a lot of, a few, a little
 • členy: a, the, bez člena (zero article)
 • krátke odpovede (Yes, I do. No, I can´t.)

Zvládnutie lexikálnych javov

 • slovná zásoba týkajúca sa: kníh, príbehov, článkov, novín, časopisov, inzerátov, zvierat, oblečenia, jedla a varenia, zamestnania, rôznych profesií, plánov do budúcnosti, čísel a cien v obchodoch, nakupovania, časových vyjadrení (dátumy, hodiny…), Británie a Britov, turistiky, školy, počítačov
 • odd one out: slová významovo patriace do rovnakej skupiny
 • slovesá zložené z viacerých slov: napr. sloveso + častica al. predložka (take off…) a ich použite vo vete: oddeľovanie al. neoddeľovanie častice/predložky
 • nepravidelné slovesá
 • prípony a predpony, pomocou ktorých tvoríme podstatné mená a prídavné mená; rozdiel medzi príponami -ing a -ed, ich využitie pri tvorbe prídavných mien a trpného rodu (boring-bored…)
 • slovný dôraz (prízvuk): použitie slovného prízvuku pri rozlišovaní slovných druhov u niektorých anglických slov napr. desert
 • viacvýznamové slová (book,…)
 • slová a predložky, ktoré sa často vyskytujú spolu
 • slovesá a podstatné mená, ktoré sa často vyskytujú spolu
 • slovné rodiny (photograph, photographic,…)
 • synonymá
 • antonymá
 • homonymá
 • využitie siete slovíčok (vocabulary network) na efektívne učenie sa slovnej zásoby, rôzne prístupy k učeniu sa slovíčok

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • spelovanie
 • zdvorilé otázky, žiadosti a ponuky
 • orientácia v meste, predložky (nad, cez, za, popod…)
 • na stanici: ako cestovať vlakom, zakúpiť si lístok…atď.
 • telefonovanie: predstavenie sa a komunikácia v telefóne, zanechanie odkazu…atď.
 • nariadenia a príkazy: používanie slovies must, have to, should, could,…aj v zápore a minulom čase
 • písanie príbehu: poslucháči samostatne prerozprávajú al. vytvoria príbeh, dôraz sa kladie na používanie minulých časov, rozlišovanie medzi minulým jednoduchým a minulým priebehovým časom
 • vypĺňanie formuláru pri príležitosti uchádzania sa o zamestnanie…a pod.
 • písanie listov :ďakovný list ( oslovenie, odstavce, zakončenie s poďakovaním…), neformálny list, formálny list, pohľadnica
 • správne vypísanie obálky: adresa, oslovenie, členenie…
 • ľudia celého sveta : pozdravy, zoznámenie sa,…
 • vzťahy rodič/dieťa, ľudia/zvieratá, mestá/vidiek,…