• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník vyššieho kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená:

 • plurál podstatných mien, rod
 • zemepisné a iné názvy

Prídavné mená:

 • s pevnými predložkovými väzbami
 • pravidelné a nepravidelné stupňovanie

Zámená:

 • neurčité zámená
 • recipročné zámeno “einander”

Číslovky: základné číslovky

Slovesá:

 • s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou
 • s predložkovými väzbami
 • perfektum s “haben” a “sein”
 • particípium prézenta, particípium perfekta
 • trpný rod
 • konjunkív II
 • “tun” a “machen”

Príslovky: pravidelné a nepravidelné stupňovanie prísloviek

Predložky:

 • s genitívom, datívom, akuzatívom
 • dvojdielne predložky
 • splývanie predložky s členom

Spojky: vo vedľajších vetách vzťažných, podmienkových, prípustkových a iných

Zvládnutie lexikálnych javov

 • obohacovanie slovnej zásoby skladaním a odvodzovaním slov
 • vorenie podstatných mien
 • tvorenie prídavných mien
 • prechod slov z jedného slovného druhu do druného

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • cvičenia k hovorovej nemčine
 • vyjadrovanie vlastného názoru pomocou rečníckych prostriedkov
 • rečnícke prostriedky súhlasu a nesúhlasu
 • ospravedlnenia
 • telefonovanie
 • referát, list, žiadosť, reklamácia
 • schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy :
 • Prírodné vedy a technika
 • Alternatívny spôsob života
 • Technika a pokrok
 • Životná úroveň u nás a v nemecky hovoriacich krajinách
 • Životný štandard
 • Povolania
 • Cudzinci a Nemci
 • Právo na azyl
 • Cestovanie, auto a doprava