• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá:

 • nepravidelné slovesá
 • slovesá vyjadrujúce opakovanosť deja v prítomnosti a minulosti
 • slovesá vyjadrujúce zmenu stavu
 • trpný rod na vyjadrenie dôrazu
 • minulý čas jednoduchý, priebehový, predminulý čas jednoduchý a priebehový a ich použitie pri rozprávaní
 • budúci čas v minulosti
 • budúci čas vyjadrený inými slovesnými časmi
 • budúci čas jednoduchý a priebehový
 • budúce perfektum
 • používanie modálnych slovies pre prítomnosť, minulosť a budúcnosť

Podstatné mená:

 • vyjadrenie určenosti podstatných mien pomocou určitého člena, neurčitého člena a neprítomnosti člena
 • podstatné mená závislé od predložiek

Príslovky:

 • príslovky času
 • príslovky s dvoma tvarmi

Syntax:

 • podmienkové vety – všetky typy
 • želacie vety
 • dodržiavanie správneho slovosledu pri používaní prídavných mien vo vete
 • slovesné väzby a ich fungovanie vo vetách vyjadrujúcich reprodukovanú reč
 • funkcie infinitívu a gerundia vo vete
 • vyjadrenie dôrazu vo vete
 • postavenie prísloviek vo vete

Zvládnutie lexikálnych javov

 • slovesné frázy, idiómy
 • zložené prídavné mená
 • vytváranie podstatných mien z frázových slovies
 • zložené podstatné mená
 • odlišné významy slova “ako” v angličtine
 • sémantické odlišnosti pri používaní modálnych slovies
 • neformálne výrazy, slangové výrazy
 • kolokácie ( príslovkové, slovesné)
 • prídavné mená pozitívneho a negatívneho charakteru
 • eufemizmy
 • homonymá
 • synonymá
 • spájajúce výrazy s charakterom komentovania
 • slová písané rovnako, ale s rozdielnou výslovnosťou a významom
 • viaceré spôsoby vyjadrenia dôrazu
 • slovotvorné predpony a prípony

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Slovná zásoba nasledovných tématických okruhov

 • medziľudské vzťahy
 • peniaze a človek
 • rodina , príbuzní
 • umenie, literatúra
 • odievanie
 • škola, školský systém
 • výchova detí
 • normálne a excentrické správanie
 • životná kariéra
 • úspechy vedy a techniky 2O. storočia
 • vojna a mier
 • vyjadrenie sťažnosti
 • komentovanie rozličných situácií
 • charakterizovať hlavnú postavu literárneho diela
 • charakterizovať vec, osobu
 • pri písomnom vyjadrení vedieť opísať predmety, udalosti, osoby
 • písanie poviedok, esejí
 • objektívny a subjektívny opis