• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník stredného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné meno – zložené podstatné mená

Prídavné meno ako prívlastok vo vete.

Sloveso: trpný rod dejový a stavový, príčastie činné a trpné ako prívlastok, podmieňovací spôsob préterita a plusquamperfekta (K II.), podmieň. spôsob prézenta a perfekta (K I.), zvratné slovesá.

Syntax: priame a nepriame otázky – vedľajšie vety, vety s dass, druhy vedľajších viet, slovosled hlavnej a vedľajšej vety, infinitívne vetné konštrukcie a ich obmena vedľajšími vetami, súvetia s viacerými podriadenými vetami

Zvládnutie lexikálnych javov

 • generácie – rodina a príbuzenské vzťahy a ich označovanie
 • povolania a študijné odbory
 • masovokomunikačné prostriedky
 • práca a povolanie, názvy povolaní
 • úloha ženy, muža v spoločnosti a rodine
 • politika, politický systém v SRN
 • automobilová doprava
 • dovolenka a voľný čas
 • masový turizmus
 • spolkové krajiny v Nemecku
 • ukážky z nemeckej literatúry
 • jazyk literárnych textov
 • hry

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • v banke
 • na polícii
 • vo verejných dopravných prostriedkoch: na letisku a v taxíku
 • na hraničnom prechode
 • na pošte
 • na čerpacej stanici
 • v hoteli
 • odborný jazyk v novinách, časopisoch a odbornej literatúre, interview
 • reč poézie a literatúry, televízneho vysielania, detektívky, satirickej karikatúry
 • označenia nástrojov a prístrojov