• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník stredného kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

 • činnostné a stavové slovesá
 • modálne slovesá vyjadrujúce povinnosť a prípustnosť
 • modálne slovesá vyjadrujúce možnosť a pravdepodobnosť (v prítomnom a minulom čase)
 • would vo význame preferencie a prosby
 • slovesá have a have got
 • slovesá make a do
 • slovesá ask,, tell, speak a tell
 • priebehový a perfektový neurčitok
 • slovesné väzby s infinitívom a s gerundiom
 • jednoduchý a priebehový minulý čas slovies
 • používanie minulého a predminulého času slovies
 • trpný rod a osobitosti jeho používania
 • jednoduchý a priebehový predprítomný čas
 • formy budúceho času slovies: going to, will a priebehový prítomný čas
 • vyjadrenie predikcie, rozhodnutia, zámeru a plánovanej budúcnosti
 • prvý, druhý a nulový kondicionál
 • časové vety
 • nepriama otázka
 • disjunktívna otázka (question tag)
 • používanie opytovacích slov who, what, which, whose a how v otázkach
 • otázka na možnosť s použitím väzby do you think
 • nepriama reč – nepriama oznamovacia, opytovacia a rozkazovacia veta
 • vzťažné vety a vzťažné zámená
 • frekvenčné príslovky
 • príslovky spôsobu
 • časová spojka while
 • like ako predložka a ako sloveso
 • as ako predložka a ako spojka
 • wish a if vo význame želacích viet
 • miesto predložky v opytovacej vete
 • časové predložky
 • priestorové predložky

Zvládnutie lexikálnych javov

 • slovotvorba
 • slovotvorné predpony a prípony
 • zložené podstatné mená
 • zložené slová vytvárané zo some, any, no, every + one, body, thing, where
 • základné a silné prídavné mená
 • akostné prídavné mená vo vzťahu k osobným vlastnostiam
 • kvalifikujúce príslovky
 • viacslovné (frázové) slovesá a ich kategorizácia
 • číslovky – zlomky, desatinné čísla, percentá
 • slovné kolokácie
 • antonymá a synonymá
 • hononymá
 • ustálené slovné spojenia a idiómy
 • slovná zásoba v súvislosti s peňažníctvom

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • Spoločenské situácie
  • návrh na činnosť
  • požiadavka a ponuka
  • súhlas a nesúhlas
  • sťažnosť
  • ospravedlnenie
  • vyjadrenie názoru
  • bežné spoločenské výrazy
 • rozličné spoločenské situácie
 • používanie čísloviek v peňažnom styku
 • telefonovanie a používanie odkazovača a faxu
 • cestovanie
 • ubytovanie v hoteli
 • významné udalosti v ľudskom živote
 • choroby a medicína
 • nápisy a upozornenia
 • novinové titulky
 • práca so slovníkmi
 • výslovnosť a fonetická transkripcia
 • čítanie náročnejších textov z umeleckej a vecnej literatúry
 • slohové práce a štylistika
  • rozprávanie
  • opis osoby
  • opis miestnosti
  • opis prostredia
  • úradný list
  • súkromný list
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • vypĺňanie dotazníka
  • životopis a curriculum vitae
 • konverzačné témy
  • obľúbené literárne, hudobné a výtvarné dielo
  • obľúbený spisovateľ, hudobník a výtvarník
  • školský systém
  • zemepis Veľkej Británie
  • porovnanie života v New Yorku a v Londýne
  • turistika
  • počasie
  • život v meste a na vidieku
  • anglická kuchyňa
  • voľba zamestnania
  • dobročinné organizácie
  • život v rodine
  • fajčenie a boj proti fajčeniu
  • zberateľstvo
  • vedecké informácie