• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. Rámcové osnovy pre prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku, odbor prekladateľský – nemecký jazyk

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú súčasne na materiáloch v nemeckom a slovenskom jazyku. Pri objasňovaní gramatických, syntaktických a lexikálnych javov sa kladie dôraz najmä na špecifiká oboch jazykov, s ktorými sa prekladateľ stretáva v praxi. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku s výnimkou výkladu nemeckých jazykových relácií, ktorý sa uskutočňuje v nemeckom jazyku.

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • písomný preklad z nemčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do nemčiny z hľadiska jazykovej a vecnej správnosti
  a/ preklad umeleckého textu s uplatnením literárnoestetických kritérií
  b/ preklad odborného textu s riešením terminologických požiadaviek
  c/ preklad novinárskeho, reklamného a dialogického textu s uplatnením jeho špecifík
 • jazyk ako súčasť národnej kultúry a jeho funkcie pri výmene kultúrnych hodnôt a vedecko – technických poznatkov
 • jazyk ako významný nástroj informačnej spoločnosti a úlohy prekladu v medzinárodnom integračnom procese
 • teória prekladu a jej vzťah k prekladateľskej praxi
 • dejiny a vývin prekladateľských koncepcií

Zvládnutie gramatických javov

 • konverzia slovných druhov
 • určitý a neurčitý člen v nemčine a jeho preklad do slovenčiny
 • gramatické číslo pri nehmotných a látkových podstatných menách
 • používanie zámien
 • prídavné meno vo funkcii prívlastku a príslovkového určenia
 • činný a trpný rod
 • podmienkové vetné konštrukcie a ich preklad do slovenčiny
 • modálne vetné konštrukcie
 • preklad nemeckých participiálnych a infinitívnych väzieb

Zvládnutie syntaktických a štylistických javov

 • špecifiká ustáleného slovosledu v nemčine a voľnejšieho slovosledu v slovenčine
 • aktuálne vetné členenie, téma a réma
 • emfatická funkcia slovosledu
 • preklad typických nemeckých konštrukcií

Zvládnutie lexikálnych javov

 • výber slova ako základnej stavebnej jednotky vety
 • preklad ustálených slovných spojení a idiómov
 • slang, argot, dialekt
 • preklad historických, geografických, spoločenských a kultúrnych reálií

Zvládnutie jazykových reálií

 • miesto slovenčiny a nemčiny medzi indoeurópskymi jazykmi
 • dejiny a vývin nemeckého jazyka
 • tradícia prekladu z nemčiny v slovenskej kultúre

Zvládnutie technológie prekladu

 • práca so slovníkmi
 • práca s jazykovými príručkami
 • riešenie terminologických problémov
 • práca s textom, jeho redigovanie a apretúra