• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. Prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku – odbor prekladateľský z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú simultánne na materiáli z anglického a slovenského jazyka – dôraz je na bilingválnom prístupe. Pri objasňovaní gramatických, syntaktických a lexikálnych javov sa kladie dôraz najmä na špecifiká oboch jazykov, s ktorými sa prekladateľ stretáva v praxi. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku s výnimkou výkladu anglických jazykových relácií, ktorý sa uskutočňuje v anglickom jazyku.

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • písomný preklad z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny z hľadiska jazykovej a vecnej správnosti
 • preklad umeleckého textu s uplatnením literárnoestetických kritérií preklad odborného textu s riešením terminologických požiadaviek preklad novinárskeho, reklamného a dialogického textu s uplatnením jeho špecifík
 • jazyk ako súčasť národnej kultúry a jeho funkcie pri výmene kultúrnych hodnôt a vedecko-technických poznatkov
 • jazyk ako významný nástroj informačnej spoločnosti a úlohy prekladu v medzinárodnom integračnom procese
 • teória prekladu a jej vzťah k prekladateľskej praxi
 • dejiny a vývin prekladateľských koncepcií

Zvládnutie gramatických javov

 • konverzia slovných druhov
 • určitý a neurčitý člen v angličtine a jeho preklad do slovenčiny
 • gramatické číslo pri nehmotných a látkových podstatných menách
 • používanie zámien
 • prídavné meno vo funkcii prívlastku a príslovkového určenia
 • špecifiká anglických slovesných časov a ich substitúcia slovesnými vidmi
 • činný a trpný rod
 • anglické modálne slovesá a ich substitúcia časticami
 • preklad anglických neosobných tvarov slovesa (gerundium, neurčitok, príčastie)
 • inštrumentalizácia rozprávačských časov
 • problematika nepriamej reči

Zvládnutie syntaktických a štylistických javov

 • špecifiká ustáleného slovosledu v angličtine a voľnejšieho slovosledu v slovenčine
 • aktuálne vetné členenie, téma a réma
 • emfatická funkcia slovosledu
 • preklad typických anglických konštrukcií (there is/ are, záštepné konštrukcie, eliptické konštrukcie ap.)

Zvládnutie lexikálnych javov

 • výber slova ako základnej stavebnej jednotky vety
 • preklad ustálených slovných spojení a idiómov
 • kolokvializmy
 • slang, argot a dialekt
 • preklad historických, geografických, spoločenských a kultúrnych reálií

Zvládnutie jazykových reálií

 • miesto slovenčiny a angličtiny medzi indoeurópskymi jazykmi
 • dejiny a vývin anglického jazyka
 • špecifiká mutácií anglického jazyka: americká angličtina, kanadská angličtina, austrálska angličtina, angličtina a gaelské jazyky (škótska angličtina, angloírčina, angličtina a waleský jazyk)
 • dejiny a vývin slovenského jazyka
 • tradícia prekladu z angličtiny v slovenskej kultúre

Zvládnutie technológie prekladu

 • práca so slovníkmi (výkladové, bilingválne, špeciálne, počítačové)
 • práca s jazykovými príručkami
 • riešenie terminologických problémov
 • práca s textom, jeho redigovanie a apretúra

Príloha: Projekt výučby teórie a praxe prekladu v jazykovej škole (rtf, 217 kB)