• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. ročník základného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

 • Obyvateľské mená typu Nemec, Nemka, Slovák, Slovenka.
 • Mená krajín v spojitosti s predložkami (na Slovensku, na Slovensko, zo Slovenska)
 • Písanie podstatných mien. Určitý a neurčitý člen.
 • Radové číslovky v dátume. Základné číslovky v dátume od 0 po 1000.
 • Časovanie slovies byť, mať v prítomnom čase a v zloženom minulom čase (v perfekte).
 • Časovanie spôsobových slovies v prítomnom čase.
 • Časovanie slovies s odlučiteľnou predponou a neodlučiteľnou predponou v prítomnom čase.
 • Tvorba perfekta slovies s odlučiteľnou predponou, s neodlučiteľnou predponou a slovies končiacich sa na -ieren.
 • Jednoduchý minulý čas (préteritum) u slovies mať a byť.
 • Zápor.
 • Podmieňovací spôsob préterita slovesa mögen. Pohybové slovesá v perfekte.
 • Postavenie slovesa v oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vete.
 • Nácvik fonetiky pomocou fonetických cvičení.
 • Základné zvládnutie nemeckého pravopisu.
 • Aktívne tvorenie jednoduchých viet.

Zvládnutie lexiky

 • Čítanie s porozumením v rozpätí prebranej slovnej zásoby.
 • Rozvoj slovnej zásoby na tému krajina, rodná a cudzia reč.
 • Vedieť tvoriť oznamovacie, opytovacie a zvolacie vety.
 • Rozvíjať slovnú zásobu na tému v triede, na rybačke, v potravinách, v reštaurácii, na pikniku, u lekára, na stanici, na letisku, na ulici, v obchode, doma.
 • Osvojenie si slovných spojení v uvedených témach, ktoré majú inú štylistiku v nemčine a v slovenčine. Slovná zásoba v jednotlivých témach nie je rozsiahla, preto sa rozširuje vo vyšších ročníkoch.

Zvládnutie jazyka

 • Vedieť tvoriť otázky a odpovedať na ne. Vedieť sa predstaviť a pozdraviť.
 • Dohovoriť si stretnutie, určiť dátum a hodinu.
 • Vedieť telefonovať a rozumieť číslam v telefóne.
 • Kúpiť si nápoje a jedlo v potravinách, bufete. Vedieť si objednať jedlo v reštaurácii a platiť po nemecky.
 • Dohovoriť sa s lekárom. Vedieť popísať zdravotné ťažkosti, poznať časti tela.
 • Stručne popísať režim dňa. Vedieť si kúpiť cestovný lístok.