• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. ročník základného kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená

 • jednotné a množné číslo podstatných mien
 • určitý a neurčitý člen, nulový člen
 • privlastňovací pád
 • počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

Prídavné mená

 • pravidelné stupňovanie prídavných mien pomocou koncoviek a stupňovanie opisom
 • nepravidelné stupňovanie

Zámená

 • osobné, privlastňovanie, opytovacie a vzťažné zámená

Príslovky

 • času a frekvencie deja, miesta, spôsobu a miery

Predložky

 • miesta, času, spôsobu a predložky vyjadrujúce pádové vzťahy

Spojky

 • zlučovacia spojka “and”, odporovacia spojka “but”, dôsledková spojka “so”, časové spojky “when, until, after, before, then”, príčinná spojka “because”, prípustková spojka “although”, porovnávacie spojky “as…as, not as (not so)…as, than

Číslovky

 • základné 1 – 1000 a radové 1. – 1000.

Slovesá

 • časovanie slovesa “to be” v prítomnom a minulom čase – otázka a zápor
 • jednoduchý prítomný čas – otázka a zápor
 • infinitívna a gerundiálna väzba slovesa “like, love”
 • modálne sloveso “can” v prítomnom a minulom čase – otázka a zápor
 • jednoduchý minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies – otázka a zápor
 • priebehový prítomný čas – otázka a zápor
 • vyjadrenie budúcnosti väzbou “to be going to + infinitív”

Zvládnutie lexikálnych javov

 • používanie toho istého slova v rôznych gramatických funkciách – konverzia (work – to work)
 • tvorenie podstatných mien:
  • odvodzovaním za pomoci prípon ( work – worker)
  • krátením (aeroplane – plane)
  • ustálené skratky (the USA)
  • zložené podstatné mená
 • slovné čeľade
 • slovesá a podstatné mená tvoriace ustálenú väzbu (play games)
 • slová opačného významu
 • homonymá
 • slovesá s pevnou lexikálne fixovanou predložkovou rekciou (to look for)
 • slovesá v ktorých predložka má adverbiálny charakter ( to look forward to )
 • ovládať aktívne (ústne aj písomne) slovnú zásobu k jednotlivým lekciám

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Vedieť

 • pozdraviť, predstaviť sa
 • začať udržiavať a ukončiť konverzáciu s jedným alebo viacerými partnermi
 • získať a podávať informácie o čase, o cene tovarov, o ceste k istému objektu
 • objednať izbu v hoteli, informovať sa o možnostiach stravovania a spôsoboch platenia
 • uskutočniť nákup a požiadať o tovar
 • objednať jedlo v reštaurácii
 • blahoželať pri príležitosti narodenín a svadby
 • vyžiadať palubný lístok na letisku
 • písať list a pohľadnicu
 • súvislo hovoriť o známej téme, o prežitej udalosti, o osobných záľubách a životných plánoch
 • s pomocou osnovy alebo bez písomnej opory referovať o prečítanom texte
 • jednoducho opísať predmet alebo udalosť
 • vyjadriť súhlas, nesúhlas, prosbu, poďakovanie, návrh, ospravedlnenie sa, príkaz, zákaz a úmysel