• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. ročník vyššieho kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné meno:

 • rod podstatných mien
 • koncovky v množnom čísle
 • zložené podstatné mená
 • odvodzovanie podstatných mien od iných slovných druhov
 • podstatné mená prebraté z iných jazykov (internacionalizmy)

Sloveso:

 • tri minulé časy
 • predložkové väzby
 • slovesá s odlúčiteľnou a neodlúčiteľnou predponou
 • pozícia slovesa vo vete – hlavná a vedľajšia veta
 • pasív
 • Konjuktiv II. – podmieňovací spôsob
 • Konjuktiv I. – nepriama reč

Prídavné meno:

 • jeho postavenie vo vete
 • koncovky
 • prídavné meno s pevnou predložkou
 • tvorba prídavných mien

Spojky a predložky: – všetky druhy spojok a predložiek

Zvládnutie lexikálnych javov

Jednotlivé témy sa lexikálne a obsahovo špirálovite znovu preberajú a rozširujú.

Rozvoj a rozširovanie slovnej zásoby ku témam:

 • ľudia
 • mestá
 • cudzie jazyky
 • láska
 • zamestnanie, povolanie
 • budúcnosť
 • médiá
 • auto

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Čítanie:

 • čítanie a reagovanie na texty z médií / novinové články z rôznych oblastí spoločenského života, reklama, inzeráty atď.
 • čítanie literárnych textov a ich spracovanie
 • zvládnutie textov čítanie s porozumením

Náčuv: schopnosť zvládnuť a spracovať text, ktorý poslucháč dostane z magnetofónovej pásky, z rádia a televízie, schopnosť zareagovať pri telefonovaní, pri diskusiach

Písanie:

 • schopnosť napísať popis osoby
 • životopis
 • osobný list
 • formálny list
 • čitateľský list
 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • vypracovanie projektu
 • kreatívne písanie

Hovorenie:

 • predstavenie seba a inej osoby
 • popis budovy
 • diskusia
 • rozprávanie o obrázkoch
 • kreatívne rozprávanie
 • telefonovanie
 • projekt
 • zdvorilá prosba a výzva
 • hry
 • hovoriť o grafike a tabuľke
 • projekt médiá, hovoriť o mediálnom trhu v NSR
 • popis obrazu; vyjadrenie domnienky