• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá:

 • použitie pomocných slovies do, be, have v systéme prítomných, minulých a budúcich časov
 • precvičiť si použitie predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času (naučiť sa ich definitívne rozlišovať)
 • používanie časov pri rozprávaní (jednoduchý prítomný čas, jednoduchý minulý čas, priebehový minulý čas) – upresniť si ich použitie v činnom a trpnom rode
 • tvary budúcich časov, všetky spôsoby vyjadrenia budúcnosti (will do, shell do, going to do, will be doing, wiil have done) použitie jednoduchého prítomného času a priebehového prítomného času na vyjadrenie budúcnosti
 • používanie časov vo vedľajších vetách časových, časové spojky – zdokonalenie z predchádzajúceho ročníka (4.)
 • vedľajšie vety vzťažné, použitie neurčitku a gerundia na skrátenie vedľajšich viet
 • slovesné väzby, ktoré obsahujú gerundium bez predložky, gerundium s predložkou, neurčitok s “to” a neurčitok bez “to”, (skrátený neurčitok)
 • modálne pomocné slovesá a ich použitie na vyjadrenie pravdepodobnosti, povinnosti, zákazu, určitosti prítomného alebo minulého deja
 • doplnenie nepravidelných slovies a ich tvarov

Podstatné mená:

 • tvorenie podstatných mien pomocou predpôn a prípon
 • počitatelné a nepočitatelné podstatné mená, pecvičenie známych, doplnenie nových

Prídavné mená:

 • tvorenie prídavných mien pomocou prípon a predpôn, ich použitie pri opise, synonymá, antonymá

Príslovky:

 • vyjadrenie množstva pri počítatelných a nepočítateľných podstatných menách, zdokonalenie návyku použitia prísloviek

Predložky:

 • použitie predložiek v predložkových väzbách, zopakovanie známych a osvojenie si nových

Spojky:

 • použitie spojok vo vedľajších časových vetách, a vedľajších predmetových vetách

Zvládnutie lexikálnych javov

 • zložené podstatné mená, tvorenie slov pomocou predpôn a prípon
 • synonymá, antonymá, obohatenie slovnej zásoby, ich použitie v kontexte
 • použitie prídavných mien na opis osoby, charakteristika osôb
 • zdôrazňovanie prídavných mien a prísloviek vo vete
 • použitie prísloviek, ktoré bližšie charakterizujú sloveso
 • obohatenie a precvičenie si slovnej zásoby z tematických okruhov: Bývanie – domov, Druhy dopravy – transport – cestovanie, Literatúra, Stravovanie, Zdravie
 • použitie slovies s predložkami v nepriamom význame, idiomy

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • zdokonaľovanie sa v rozprávaní “the pros and cons” v tematických okruhoch: Televízia, Život žien v minulosti a prítomnosti, Prerozprávanie príbehov z iného náhľadu, Opis obrazu, Nakupovanie, Rozprávanie o knihách, Turistika, Život v inej krajine
 • zdokonaliť sa v spoločenskej konverzácii, naučiť sa vyjadriť prekvapenie a ako prejaviť záujem o vec, zveličovanie
 • zdokonaliť sa v telefonovaní
 • v písomnom prejave zdokonaliť sa vpísaní formálnych a neformálnych listov, napísať hodnotenie knihy a filmu, správu, referát, opis, opísať vynálezy