• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. ročník stredného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Sloveso:

 • imperatív
 • konjunktív s “wurd-“
 • trpný rod – prítomný čas /tvar a použitie/
 • trpný rod s modálnym slovesom
 • trpný rod vo vedľajšej vete
 • zvratné slovesá
 • sloveso s jeho slovesné doplnenia
 • I. a II. budúci čas /tvar a použitie/
 • konjuktív II modálnych slovies /tvar a použitie/
 • sloveso a jeho predložková väzba
 • sloveso a jeho väzba s genitívom
 • trpný rod – minulý a predminulý čas /tvar a použitie/
 • stavový a priebehový trpný rod /rozdiel a použitie/
 • príčastie prítomné a minulé /formy a možnosti použitia/
 • konjnktív II – tvar préteritový a plusqamperfektový /použitie/

Podstatné meno:

 • slovná skladba
 • zložené podstatné mená

Prídavné meno:

 • stupňovanie prídavného meno
 • porovnávanie a prirovnávanie /”als” – “wie”/

Syntax:

 • priama a nepriama otázka
 • vety ako doplnenia

Zvládnutie lexikálnych javov

 • príprava jednoduchých jedál
 • žiadosť, prosba, výzva
 • kvalita: vlastnosti produktov a prístrojov
 • priestor: pohyb/smer – stav
 • situácia na diaľnici
 • porovnávanie a prirovnávanie znakov, telesných a duševných/charakterových vlastností, Nemci – Francúzi, muži – ženy, ľudia
 • krajinoveda: rozloha, počet obyvateľov, používanie jazyka
 • opis pomocou charakteristiky oblečenia, výzoru, reči, spôsobu jednania
 • počasie
 • deti – ich práva, problémy, ochrana…
 • príbuzenské vzťahy, rodina
 • generácie, generačné rozdiely

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • vyjadrenie prosby, rozkazu, žiadosti
 • poskytnutie rady
 • vysvetliť návod na prípravu, obsluhu, postup
 • dopravná situácia na diaľnici
 • vyjadrenie obdivu, záľub /odôvodnenie, opodstatnenie/
 • vyjadrenie presvedčenia, domnienky, pochybnosti, nevedomosti vo vzťahu k osobám / procesom
 • poveternostné podmienky
 • bývanie u rodičov alebo samostatne?
 • v banke
 • materská alebo “otcovská” dovolenka?
 • na policajnej strážnici