• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. ročník stredného kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá:

 • musieť
 • mal by si
 • pomocné slovesá
 • prítomný čas jednoduchý
 • prítomný čas priebehový a vyjadrenie irónie
 • budúci čas
 • predprítomný čas jednoduchý
 • predprítomný čas priebehový
 • predminulý čas
 • vyjadrenie zvyku v minulosti
 • slovesá v pasíve
 • vyjadrenie pravdepodobnosti modálnymi slovesami

Syntax:

 • prvá podmienka ( Ak…, tak …)
 • druhá podmienka (Keby …, tak by…)
 • podmetové otázky
 • otázky s opytovacím zámenom s predložkou
 • zaužívané slovesné väzby
 • neurčitok po prídavných menách
 • neurčitok na vyjadrenie účelu
 • nepriama reč
 • nepriame otázky
 • však

Zvládnutie lexikálnych javov

Rozširovanie slovnej zásoby v daných témach:

 • šport a oddychové aktivity
 • zamestnania
 • cestovanie vlakom, lietadlom
 • životné prostredie
 • volebné právo, úloha ženy a muža v spoločnosti
 • technika
 • prázdniny a zdravotníctvo
 • slová v ženskom a mužskom tvare
 • synonymá a antonymá
 • zaužívané spojenia slovies a podstatných mien
 • zaužívané spojenia slovies a predložiek
 • príslovky
 • prídavné mená končiace na -ed a -ing
 • zložené podstatné mená
 • zložené slovesá
 • slová s rovnakým slovotvorným základom a prízvuk v nich
 • odhadovanie významu neznámych slov
 • slová, ktoré sa často pletú
 • rýmy
 • slová s viac ako jedným významom
 • sloveso “make” a sloveso “do” , “bring” a “take”, “come” a “go”, “get”
 • písmená a hlásky, “tiché” písmená

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 • písanie formálnych a neformálnych listov
 • písanie príbehu
 • písanie review knihy alebo filmu
 • opis (napr. osoby)
 • rozprávanie: dávanie rád, telefonovanie, prerozprávanie príbehu
 • lúčenie sa, vyjadrenia účasti, zvolania, spoločenská konverzácia
 • vyjadrenie obavy
 • čísla a čas v ústnom styku
 • počúvanie s porozumením
 • rýchle čítanie za účelom získania konkrétnej informácie