• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre základný kurz talianskeho jazyka

Gramatika a fonetika

 • talianske fonémy a ich grafická podoba
 • pravidlá výslovnosti, prízvuk, dĺžka prízvučných slabík, zdvojené spoluhlásky
 • intonácia oznamovacej a opytovacej vety
 • člen určitý a neurčitý
 • spájanie člena s predložkou
 • rod a číslo substantív a adjektív
 • prézent, passato prossimo, imperfetto indikatíva slovies essere, avere, fare, andare, modálnych slovies,dire, dare, rimanere, uscire, salire, venire, scegliere a praviedelných slovies 1. 2. 3. triedy , tacere, piacere
 • základné číslovky 1 – 1 000 000
 • radové číslovky
 • príslovky času
 • osobné zámená neprízvučné v 3. a 4. páde
 • dvojica neprízvučných zámen vo vete
 • privlastňovacie zámená
 • ukazovacie zámená quello, questo
 • troppo, molto ,quanto , tanto,
 • častice ne, ci
 • vzťažné zámeno che
 • zvratné slovesá s modálnymi vo vete
 • funkcie predložiek a, da, per, con, di

Lexika a frazeológia

 • slovotvorné prostriedky a rozlišovacie znaky na určenie gramatických kategórií :
 • typické koncovky substantív, adjektív, slovies, tvorenie substantív príponami -ista, -ezza, tvorenie adjektív príponami -oso, -ale
 • zdrobneliny substantív príponami – etto , -ino
 • predpona ri- a zmena významu slovesa
 • sémantická mnohoznačnosť slovies rompere, fare, cambiare
 • dvojice slovies odlišného významu v taliančine, identického v slovenčine
 • frazeologizmy so slovesami avere, fare, essere, prendere
 • frazeologizmy s výrazmi volta , ci, ne

Funkcie jazyka

 • pozdravy, predstavovanie sa, zoznamovanie
 • orientácia v priestore a čase
 • informovanie o osobách, veciach, udalostiach
 • opis osôb, vecí, udalostí
 • vyjadrenie citových vzťahov
 • vyjadrenie plánov do blízkej i vzdialenej budúcnosti
 • vyjadrenie času, presnosti a meškania
 • vyjadrenie udalosti a činnosti v minulosti – krátkodobosť, jednorazovosť
 • vyjadrenie trvania v minulosti, zvyklostí a opakovanej činnosti