• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre základný kurz francúzskeho jazyka

Gramatika a fonetika

 • základy výslovnosti, prízvuk, intonácia
 • členy : určitý,neurčitý,delivý
 • podstatné mená : rod ,číslo
 • prídavné mená : rod,číslo
 • zámená – osobné / samostatné,nesamostatné,prízvučné /
 • privlastnovacie,ukazovacie / samostatné,nesamostatné / – opytovacie /
 • nesamostatné,samostatné/
 • neurčité
 • číslovky základné,radové
 • predložky : a /au,aux /en,chez,de /du/,par,pour,priestorové
 • a droite, jusqu’ a
 • stupnovanie,porovnávanie
 • slovesá : etre,avoir,venir,aller,
 • slovesné triedy : parler,finir,prendre
 • nepravidelné slovesá:
 • faire,dire,sortir,ouvrir,lire,ecrire,voir,recevoir,connaitre,savoir,boire
 • zvratné slovesá
 • slovesné časy : prítomný,prítomný priebehový,
 • minulý – jednoduchý,zložený / passé composé,imparfait,venir de +neurčitok /
 • budúci – blízky / aller + neurčitok/jednoduchý
 • rozkazovací spôsob – kladný,záporný
 • podmienovací spôsob prítomný
 • slovesné väzby :ne pas avoir de + , trouver + prídavné meno + určitý člen
 • aimer, adorer + určitý člen,neurčitok, préférer, il faut + neurčitok

Lexika

 • národnosti,povolania
 • rodina,popis osoby / vek,výška váha,charakteristika /
 • telefonovanie
 • mesto,verejné budovy,doprava
 • potraviny : ryby,mäso,ovocie,zelenina
 • miery,množstvo,farby,oblečenie,materiály,autá,kvety
 • rok,mesiace.dni,dátumy,čas / hodiny /,denný režim
 • počasie
 • zemepis – základné informácie
 • zábava,volný čas,film

Funkcie jazyka

 • pozdravy,predstavovanie,podakovanie,ospravedlnenie sa,
 • pozvanie / prijatie,odmietnutie /,tykanie,vykanie,skontaktovanie sa
 • popis predmetov, umiestnenie
 • informácia o mieste, priestore a čase
 • objednávanie v reštaurácii, nakupovanie, informácie o cenách
 • vyjadrenie veku, času, zvykov, frekvencie /toujours,jamais /
 • telefonovanie
 • vyjadrenie želaní,obdivu,mienky,preferencií,rozkazu,zákazu,
 • návrhu, komplimentu, uistenia /rassurer, ne pas s’inquiéter/ možnosti,podmienky,pravdepodobnosti
 • vyjadrenie minulých a budúcich dejov,udalostí