• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre vyšší kurz talianskeho jazyka

Gramatika a syntax

 • Upevnenie a prehĺbenie učebnej látky stredného kurzu, predovšetkým v oblasti slovies:
 • vhodné použie jednotlivých časov indikatíva, konjunktíva a kondicionálu v činnom i trpnom rode
 • odlišná syntax vety zodpovedajúca jednotlivým štýlom komunikácie – hovorovému familiárnemu, hovorenému spisovnému, písomnému štandardu, písomnému literárnemu, písomnému odbornému a mestským slangom
 • skompletizovanie a systemizácia časovania nepravidelných slovies
 • kompletný systém slovesných väzieb
 • kompletný systém vzťažných a neurčitých zámen
 • indikátory implicitných a implicitných viet – kompletný systém
 • časové indikátory – kompletný systém

Lexika a frazeológia

 • tvorenie slovies zo substantív a adjektív príponami -are, -ere, -ire, -eggiare, -izzare, -ficare
 • tvorenie slovies zo slovies príponami -ellare, -ucchiare , -acchiare, predponami stra- , contro- , inter- tvorenie slovies predponami a-, de-, di-, dis-, s-, in-, con- k substantívnemu základu a pripojením slovesnej prípony
 • plurál substantív a adjektív končiacich v singuláre na -co, -go – kompletný systém
 • substantíva končiace v singuláre na -ie, -á, é
 • cudzie substantíva končiace na spoluhlásku
 • defektné substantíva
 • substantíva s dvojakým plurálom
 • substantíva meniace rod v plurále
 • zmena významu substantíva príponami
 • základy ekonomickej terminológie a frazeológie
 • rozšírenie geografickej, historickej a demografickej terminológie
 • rozšírenie terminológie stolovania a stravovania – verejné a diétne stravovanie, talianska kuchyňa
 • rozšírenie terminológie ľudského tela terminológia a frazeológia základnej telesnej výchovy
 • terminológia a frazeológia životných štýlov,
 • terminológia automobilizmu
 • rozšírenie terminológie bývania
 • terminológia a frazeológia poistenia
 • frazeológia a lexika inzerencie
 • lexika a frazeológia štandardného osobného a pracovného životopisu
 • zásady a formy oficiálnej korešpondenie – lexika a frazeológia
 • terminológia nových profesií a univerzitných študijných odborov
 • terminológia a frazeológia ľudskej psychiky, vlastností, nálad – rozšírenie
 • proverbiá a ustálené spojenia spojené s hodnotením ľudského správania

Funkcie jazyka

 • Udeľovanie príkazov, zákazov, rád, odporúčanie,, upozorňovanie, vyjadrenie vyargumentovaného názoru
 • hľadanie zhody
 • vyčítanie, naliehanie, varovanie, poúčanie
 • plánovanie budúcnosti
 • subjektívne referovanie o udalostiach
 • informovanie v tlači
 • navrhovanie, predkladanie riešení
 • rozprávanie, konfrontovanie situácií
 • plastické vyjadrovanie svojich myšlienok a pocitov, hovorenie o sebe
 • písomný opis svojich schopností, názorov, vkusu, obrana svojich názorov
 • výzva, stávka, tvrdenie, ultimátum, vyhrážanie, vydieranie
 • ponuka, prijatie a odmietnutie ponuky
 • ľútosť, sľubovanie, vyjadrenie solidarity