• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre taliansky prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

Faktografia

 • Geografia Talianska, poloha, povrch, podnebie, vegetácia
 • talianska ekonomika, hlavné priemyselné odvetvia, poľnohospodársvo, prírodné bohatstvo, vývoz a dovoz,
 • medzinárodná spolupráca
 • obyvateľstvo, jeho pôvod a vývoj, dnešné sociálne rozvrstvenie, etnické skupiny, prisťahovalectvo ako zložitý fenomén
 • politické zriadenie, zákonodarná, súdna a výkonná moc, politické strany , zahraničná politika
 • taliansky školský systém, posledné zmeny
 • taliansky jazyk, vznik a historický vývoj, súčasný stav, jazykové úrovne písomnej a ústnej taliančiny
 • stručný prehľad talianskych dejín a literatúry od počiatkov podnes, hlavné literárne smery a tendencie
 • kultúra v Taliansku, formy, organizácia, fungovanie, veľké talianske festivaly
 • vedeckotechnický pokrok v Taliansku, veľké talianske postavy XX. storočia, nové energie, životné prostredie a ekológia
 • zdravotnícky systém a sociálna politika , organizácia , formy, systém poistenia , postavenie dôchodcov v Taliansku
 • masovokomunikačné prostriedky a telekomunikácie
 • národné osobitosti Talianov, mentalita, sviatky, tradície
 • Rím, hlavné mesto, jeho dejiny a súčasnosť, ďalšie funkcie a kultúrne postavenie

Lexika

 • Zodpovedajúca písomnému štandardu súčasnej taliančiny: pre oblasť voľnej témy.
 • Zodpovedajúca ústnemu štandardu všeobecnej taliančiny: pre oblasť konverzačných otázok.
 • Dôraz na adekvátny výber lexiky a základnú odbornú terminológiu pre oblasť faktografie talianskej geografie, priemyselných a poľnohospodárskych odvetví, ekonomiky, národohospodárstva, demografie, politického zriadenia, školstva, literárnych a umeleckých žánrov, vedeckých odvetví, sociálnej politiky štátu, masmédií a telekomunikácií

Gramatika, syntax, štylistika

 • upevnenie znalostí gramatického systému taliančiny
 • dôraz na adekvátny výber štylistických postupov ústneho a písomného štandardu taliančiny, správne užívanie spojok, konektív, časových indikátorov, slovesných časov
 • logická stavba vety
 • tvorba osobného jazykového štýlu v rámci ústneho i písomného štandardu talianskeho jazyka