• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre stredný kurz talianskeho jazyka

Gramatika

 • delivý člen
 • samostatné osobné zámená
 • ukazovacie zámená zastupujúce osobu
 • neurčité zámená
 • príslovky spôsobu, miesta, času
 • stupňovanie prísloviek a prídavných mien
 • kondicionál prítomný a minulý
 • imperatív
 • konjunktív a jeho časy
 • podmienhové súvetia
 • pasívum a jeho časy a spôsoby
 • súslednosť časová v indikatíve
 • súslednosť časová v konjunktíve
 • zložené predložky
 • futuro anteriore
 • passato remoto, trapassato remoto, trapassato prossimo pravidelných i nepravidelných slovies – systém
 • gerundium a particípium v implicitných vetách
 • nepriama reč

Lexika a frazeológia

 • tvorenie zložených slovies predponami : – pre, -pro, -s, -de
 • tvorenie záporných adjektív predponami : in-,s-, dis-
 • tvorenie substantív príponami : -ismo, -itore, -ese, -ano
 • frazeologizmy s časticou -la-
 • lexikálne okruhy spojené s potravinami, cestovaním, trávením voľného času, športmi, kinematografiou, geogragiou Talianska, tlačou, zariadením domácnosti, obchodnou sieťou, základnými faktmi talianskej histórie a vedy a štátnej exekutívy
 • sémantika slovies giocare, portare, sonare, sapere, vivere, cadere, fare – rozšírenie,
 • infinitív ako substantívum a jeho ustálené spojenia

Funkcie jazyka

 • vyjadrenie predpokladu v minulosti, prítomnosti a budúcnosti
 • vyjadrenie hypotézy reálnej i nereálnej
 • vyjadrenie predčasnosti, súčasnosti a následnosti dvoch dejov
 • vyjadrenie žiadosti, prosby, neistoty, obavy, nedôvery a radosti
 • pripúšťanie skutočnosti
 • prikazovanie a zakazovanie
 • odporovanie a nesúhlas
 • interpretácia vlastných i cudzích minulých, súčasných a budúcich skutkov a názorov
 • porovnávanie osôb, vecí a situácií