• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre stredný kurz španielskeho jazyka

Gramatika a fonetika

 • minulé časy – všetky, tj. indefinido, perfecto compuesto, imperfecto, pluscuamperfecto, pretérito anterior
 • konjunktívy všetky : subjuntivo presente, pasado, imperfecto, pluscuamperfecto
 • časová súslednosť v indikatíve aj konjunktíve, priama, nepriama reč
 • vedľajšie vety podmienkové – (reálne aj nereálne), časové, vzťažné, prípustkové, príčinné, dôsledkové, účelové
 • konjunktív po výrazoch: no tener que, no hace falta que, no es necesario que, no hay que, quizá, ojalá, es conveniente, espero que, qué raro que, qué pena que, no creo que, le importa que, me gustaría, querer que
 • rozkazovací spôsob
 • zložený budúci čas
 • neosobné vyjadrovanie
 • nepravidelné porovnávanie, superlatív
 • perifrázy s infinitívom, príčastím a prechodníkom ir + inf., dejar de + inf., empezar + inf., no acabar de + inf.., volver + inf., echar + inf., deber de + inf.,romper a + inf., ir, seguir/continuar, llevar, venir, andar + gerundio, haber. llevar, tener + participio
 • príčastie minulé – slovesá s dvomi príčastiami
 • pravdepodobnosť v prítomnosti a minulosti
 • trpný rod
 • zdrobneliny, aumentatíva
 • predložka a, en, de, por, para – ďalšie použitie, predložky según, con, sin, a pesar de, debido a,en vez de, a causa de, väzby slovies s predložkami
 • tvorenie zložených slov, prefixami, spájaním
 • podstatné mená typu “el agua”

Lexika

 • osobné údaje, životopis, medziľudské vzťahy
 • chute, varenie, recepty
 • doprava, premávka v meste
 • hry
 • duševné stavy, zdravie
 • cestovanie, turistika
 • zamestnanie, povolania, tlač
 • sviatky, spôsob života Španielov
 • obchody, nakupovanie
 • školstvo – štúdium, vyučovanie
 • umenie
 • frazeologizmy a výrazy najmä so slovesami ser, estar, echar, hacer, tener

Funkcie jazyka

 • záľuby, pocity, charakter človeka
 • vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, osobného názoru, povinnosti, rozkazu
 • vyjadrenie hypotézy a pravdepodobnosti
 • vyjadrenie prekvapenia, protestu, pochybnosti, rady, rôzne ponuky
 • argumentácia, zdvorilostné frázy
 • schopnosť rozprávať o minulých dejoch

Kultúra a civilizácia

 • Hispánci v Spojených štátoch
 • mládež dneška
 • Mexiko – likér el mezcal
 • Barcelona, Buenos Aires, Colombia
 • Perú – ľudové liečiteľstvo
 • kultúra Aztékov – prvé zmienky
 • tance v Španielsku a Južnej Amerike
 • univerzita a žena v Latinskej Amerike
 • Musulmánske Španielsko
 • Fernando Botero – maliar Kolumbia
 • Javier Mariscal – módny dizajnér