• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre stredný kurz francúzskeho jazyka

Gramatika a fonetika

Fonetika

 • intonácia – výrazná /vysvetlenie,žiadosť o vysvetlenie, expresívna-želania,sťažnosti,zvýraznovanie vetných členov, prekvapenie,súhlas,nesúhlas,nástojčivosť /
 • výslovnosť / R,e,je,i,e,in / nosovky,polohlásky /w,h/

Gramatika

 • Zámená – vzťažné QUI,QUE,ce qui …,ce que
 • neurčité tout,aucun/e,personne,rien,jamais,partout, quelque chose
 • príslovky – y,en
 • zdvojené – me le ,la,les ….
 • prehľad a ich postavenie vo vete
 • slovesá – slovesné časy : minulý – literárny /passé simple/
 • predminulý
 • subjonctif
 • prechodník,príčastie prítomné,príčastie minulé – zhoda príčastia s podmetom a predmetom
 • trpný rod
 • podmienovací spôsob minulý
 • predminulý a predbudúci čas
 • zhrnutie – časy minulé -pravidlá
 • súslednosti časovej,priama a nepriama reč
 • podmienkové vety-neskutočné v prítomnosti a v minulosti
 • príslovky-všeobecne
 • časové výrazy – depuis…,il y a ….que,ca fait…que
 • zhrnutie
 • vytýčený vetný člen- c est …qui,que+ iné spôsoby
 • spojky – príčinné,dôsledkové,želacie,prípustkové,dôvodové, časové + subjonctif,indikatív
 • výrazy vyjadrujúce príčinu,dôsledok,prípustku
 • výrazy vyjadrujúce slovesné väzby pri komunikácii

Lexika

 • športy,športoviská,náradie
 • sviatky vo Francúzsku,u nás,v rodine
 • hudba
 • ľudské city-láska,generačné konflikty,posudzovanie partnera hodnotenie
 • udalosti minulé – opis zhodnotenie
 • zemepis – frankofónne krajiny /história,jazyk,civilizácia/
 • ekológia
 • významné osobnosti
 • dejiny ľudstva,pamätihodnosti

Funkcie jazyka

 • privítanie,naliehanie,podakovanie
 • vyjadrenie nutnosti,želania,príčiny,dôsledku,pozvanie,
 • prijatie,odmietnutie,ospravedlnenie sa ,pravdepodobnosť,
 • vyjadrenie podmienky /skutočnej,neskutočnej/
 • komentovanie,hodnotenie situácie
 • vyjadrenie porovnania
 • vyjadrenie minulých a budúcich dejov /súslednosť časov/
 • vyjadrenie argumentácie