• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre španielsky prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

Faktografia

 • geografia Španielska a Latinskej Ameriky: poloha, vodatvá, podnebie, vegetácia
 • priemysel, poľnohospodárstvo a obchod Španielska a Latinskej Ameriky
 • politické systémy
 • španielsky jazyk – jeho vznik, vývoj, rozširovanie, súčasný stav dialektiky, oficiálne jazyky
 • obyvateľstvo španielsky hovoriacich krajín, etnické skupiny, autonómne oblasti, populačné problémy, emigračné a imigračné vlny, súčasná situácia
 • prehľad histórie Španielska od počiatkov po občiansku vojnu v roku 1936
 • obdobie diktatúry generála Franca, demokratický prechod po súčasnosť
 • španielska literatúra – hlavné trendy, významné osobnosti a diela
 • objavenie Ameriky – /civilizácie pred objavením Ameriky /
 • Latinská Amerika dnes / boje o nezávislosť, prvé republiky, diktatúry /
 • umenie Španielska a Latinskej Ameriky / výtvarné umenia, najzaujímavejšie architektonické štýly, pamiatky, diela, maliari /
 • latinskoamerická literatúra – prierez hlavnými obdobiami, hlavné literárne smery, hlavní predstavitelia a nositelia Nobelovej ceny
 • charakteristika španielskych autonómnych oblastí, diferencovanie, kultúrne pamiatky

Gramatika, syntax, štylistika

 • súhrn znalostí gramatického systému španielčiny
 • správny výber syntaktických a štylistických kritérií hovoreného a písomného prejavu
 • používanie logických a náročnejších stavieb vety v ústnom prejave
 • tvorba osobného jazykového štýlu najmä v rámci písomného prejavu

Lexika

 • primeraný výber slovnej zásoby a základnej odbornej terminológie v oblastiach konverzačných tém: výživa a zdravie, charakteristika človeka, móda, voľný čas, kultúra, práca, zdravotníctvo, školstvo, služby, cestovanie, životný štýl a bývanie, dovolenka, zvláštnosti krajiny a jej miest, zvyky a obyčaje
 • fundovaná slovná zásoba v oblasti tém týkajúcich sa geografie, histórie, národohospodárskeho a politického systému, demografie.