• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre francúzsky prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

Faktografia

 • geografia Francúzska: poloha, horstvá, riečny systém, vegetácia, zámorské súčasti Francúzska, klíma
 • priemysel a poľnohospodárstvo Francúzska, prírodné zdroje, import a export, medzinárodné postavenie Francúzska
 • francúzske obyvateľstvo – pôvod, etnické skupiny, imigračné vlny, sociálne rozvrstvenie, súčasné trendy niektorých oblastí o zachovanie historického dedičstva a jazyka
 • politický systém francúzska, štátna exekutíva, legislatíva a justícia, systém politických strán, zahraničná politika a súčasné postavrnie Francúzka vo svete
 • francúzsky jazyk : vznik, prehľad o jeho vývoji , súčasný stav, zákonná ochrana francúzštiny v bežnej praxi, súčasný štandard a subštandard – slangy
 • prehľad francúzskych dejín od prvých štátnych útvarov Frankov po 20. storočie a hlavné udalosti 20. storočia
 • prehľad francúzskej literatúry od prvopočiatkov podnes – hlavné trendy, významné osobnosti a diela
 • organizácia a formy kultúry, účasť a úloha francúzskeho štátu, postavenie Francúzska na medzinárodnom poli kedysi a dnes
 • francúzska technika a veda, veľké objavy 20. storočia, jadrová energia vo francúzskom kontexte, životné prostredie a ekológia
 • francúzske zdravotníctvo a sociálna politika štátu – organizácia, formy, systém poistenia, postavenie dôchodcov a zdravotne postihnutých
 • masmédiá a telekomunikácie – posledné novinky a trendy
 • národné osobitosti vo Francúzsku, mentalita,, tradície, národné zvyky
 • Paríž – hlavné mesto , jeho postavenie politické, ekonomické, vzdelanostné, kultúrne, historický vývoj, dnešné medzinárodné postavenie

Gramatika, syntax, štylistika

 • upevnenie znalostí gramatického systému francúzštiny
 • dôraz na adekvátny výber štylistických postupov hovoreného i písomného štandardu francúzštiny: správne používanie spojek,, konektív, časových indikátorov, slovesných časov, rešpektovanie časových súvislostí
 • logická stavba vety bez subjektívneho balastu pri príprave faktografických otázok
 • tvorba osobného jazykového štýlu v rámci písomného i ústneho štandardu francúzštiny

Lexika

 • Zodpovedajúca písomnému štandardu súčasnej francúzštiny: nácvik v oblasti voľnej témy.
 • Zodpovedajúca hovorenému štandardu všeobecnej francúzštiny. nácvik v oblasti konverzačných otázok.
 • Dôraz na adekvátny výber lexiky a základná odborná terminológia : pre oblasť faktografie z francúzskej geografie, priemyselných a poľnohospodárskych odvetví,ekonomiky, národohospodárstva, demografie, politického systému, školstva, literárnych a umeleckých žánrov, vedeckých odvetví, sociálnej politiky, telekomunikácií a masmédií.