• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka

Gramatické javy

 • Zvládnutie jazykových zručností písomnej a ústnej komunikácie na požadovanej úrovni pre tento druh skúšky – pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS).
 • Požadovaný stupeň osvojenia si anglického jazyka na pokročilej jazykovej úrovni je v rozsahu určenom vyhláškou MŠ SR č.44/ 1996 Z.z. o ŠJS a skúšobným poriadkom pre ŠJS.
 • Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov anglického jazyka, pravopisu a výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností.
 • V zmysle uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na pokročilej jazykovej úrovni zahŕňajú:
  • náčuv s porozumením
  • čítanie s porozumením: práca s autentickým textom
  • preklad zo slovenského do anglického jazyka: preukázanie schopnosti prekladať v duchu anglického jazyka
  • písomné vypracovanie zadanej témy
  • zaznamenanie počutého textu (formou diktátu)

Lexikálne javy

Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam a schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy:

 • Bývanie v dome alebo v byte? (pre a proti)
 • Bývanie v meste alebo na vidieku? (pre a proti)
 • Môj denný program
 • Ak by ste cestovali do krajiny, ktorej jazyk sa učíte, čo by ste tam chceli navštíviť?
 • Životospráva a jej vplyv na dĺžku života
 • Itinerár pre návštevníka Slovenska/Bratislavy
 • Ochrana životného prostredia
 • Nakupovanie: v malých obchodoch alebo super/ hypermarketoch? (pre a proti)
 • Záľuby a koníčky
 • Význam umenia v živote človeka
 • Štúdium nekončí získaním diplomu
 • Šport a turistika – prostriedky upevnenia priateľstva medzi národmi?
 • Dovolenka pod stanom alebo v hoteli? (pre a proti)
 • Prečo sa učíte cudzí jazyk?

Faktografia

Preukázanie vedomostí z histórie a súčasných reálií anglofónnych oblastí Veľká Británia a Spojené štáty americké – v zmysle uvedených syláb predpísaných pre všeobecnú ŠJS:

 • prehľad histórie
 • geografia
 • hospodárstvo
 • národ a jeho história
 • štátny systém
 • politické organizácie
 • školstvo
 • jazyk a jeho vývoj
 • výtvarné umenie a hudba
 • veda a výskum
 • sociálna starostlivosť
 • masovokomunikačné prostriedky
 • hlavné literárne smery
 • typický spôsob života
 • hlavné mesto

Preukázanie vedomostí z literatúry (beletrie) anglofónnych oblastí, zameraných na autorov a ich diela prečítané v origináli.