• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Ďakujeme za 2 % pre OZ

 

Bankové spojenie na občianske združenia školy:

Brána jazykov (anglický jazyk)

bankové spojenie:   
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0790 0579           BIC: CEKOSKBX

IČO:  31786278
DIČ:  2021348868

 

Dohovorme sa  (ostatné jazyky)

bankové spojenie:  
IBAN: SK97 7500 0000 0040 0789 6098           BIC: CEKOSKBX

IČO: 31786286 
DIČ: 2021377281

 

Tí, ktorí podávavajú daňové priznaje k dani z prijímov, nájdu možnosť darovať 2 % dane priamo v tlačive daňového priznania v oddiely XII – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

Stiahnite si: