JazykyNemčina

Nemčina

Ilustrácia Nemčina

Naša škola má licenciu Goethe Inštitútu v Mníchove na prípravu a vykonávanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat B1 (ZD) a Goethe-Zertifikat C1 .

Kurzy:

 • 1. a 2. ročník - základný stupeň
 • 3., 4. a 5. ročník - stredný stupeň
 • 1. a 2. ročník - vyšší stupeň
 • príprava na štátnu jazykovú skúšku - základnú 
 • príprava na šjs – všeobecnú
 • príprava na štátnu jazykovú skúšku špeciálnu, a to     prekladateľskú  alebo tlmočnícku
 • príprava na maturitu B1 a B2
 • kurzy komunikatívnej gramatiky - stredný stupeň
 • kurzy komunikatívnej gramatiky - vyšší stupeň
 • kurz udržiavací  a diskusný  klub - práca s tlačou
 • kurz C1 a ZOP
 • Intenzívny kurz pre abiturientov a iných záujemcov - týždenne 19 hodín = príprava na skúšku C1 + príprava na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Absolventi  kurzov získajú osvedčenie alebo medzinárodné uznávané vysvedčenie Goethe Inštitútu v Mníchove a vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške.

Rámcové osnovy jednotlivých kurzov:

Základný kurz: 1. ročník; 2. ročník

Stredný kurz: 1. ročník; 2. ročník

Vyšší kurz: 1. ročník; 2. ročník

Prípravné kurzy na štátnicu:

Používané učebnice v školskom roku 2012/2013:

1. ročník

Schritte international 1: 1.-7. lekcia
Schritte international 2: 8.-10. lekcia
2. ročník
  Schritte international 2: 10.-14. lekcia
Schritte international 3: 1.-7. lekcia
3. ročník
  Themen aktuell 2: 6.-10. lekcia
Schritte international 5: 1.-4. lekcia
4. ročník
  Schritte international 5: 5.-7. lekcia
Schritte international 6: 8.-14. lekcia
+ ZD materiály
1. ročník vyšieho kurzu
  EM Haptkurs neu: 1.-10. lekcia
+ B2 materiály
2. ročník vyššieho kurzu
  EM Abschlusskurs neu: 1.-10. lekcia
+ C1 materiály
Konverzačný kurz
  EM Brückenkurs neu: 1.-10. lekcia
+ ZD materiály

 

Komunikatívna gramatika stredného stupňa:

Dreyer-Schmitt: Lehr-und Ubungsbuch der deutchen Grammatik
Kanisová - Richter: Sprache im Alltag

Komunikatívna gramatika vyššieho stupňa:
Hall-Scheiner: Ubungsgrammatik fur Fortgeschrittene
Deutchlend Spiegel
H. Föeldek: Sag´s besser!
Kanichová-Vlčková: Deutschlandspiegel       

C1: EM Abschluss 1-10 lekcia + C1 materiály

Kurz konverzačný: EM Bruckenkurs: 1-10 lekcia

Prípravný kurz na všeobecnú štátnicovú skúšku:

Homolková: Reálie nemecky mluvících zemí
Justová – Valešová: Deutsche Literatur Fürs Abitur
Bok-Pfeiferová-Štetinová: Čítanka nemeckých literárních textú, Dejiny Nemecka                                       

Prípravný kurz na špeciálnu jazykovú skúšku prekladateľskú:

Vilikovský: Preklad ako tvorba
Popovič: Teória umeleckého prekladu
Hochel: Preklad ako komunikácia       
Hečko: Dobrodružstvo prekladu
Hrdlička: Translatologický slovník, jazykovedné diela z oblasti štylistiky, syntaxe a lexiky, z dejín vývinu slovenského a nemeckého jazyka

Prípravný kurz na špeciálnu jazykovú skúšku tlmočnícku:

Nováková: Tlmočenie, teória, výučby, prax
Nováková: Simultánne a konzekutívne tlmočenie
Keprtová: Německo-český tématický slovník pro konverzaci, tlumočení a překlad
Keniš: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia

Kontakt: Mgr. Andrea Dižová,